جمعه 8 اسفند 1393 @ 09:14

بیماریهای خاموش قسمت نوزدهم:

ادامه پست قبلی قسمت هیجدهم را مطالعه فرمائید.

همانطوری که درپست قبلی گفته شد، انسانها دومعده دارند ، یکی دهان ، دهان اولین معده ماست چرا ؟ چون  غذا وقتی وارد دهان می شود ،بزاق دهان ترشح میکند وما باید لقمه داخل دهان را بمقدارزیادبجویم تا هضم اولیه انجام شود بعدلقمه را به معده میکس وآماده سازی جذب ،بفرستیم (معده دوم)

85 % انسانها غذاهارو بسیارکم میجوند وسریع می بلعند ، چه اتفاقی می افتد؟ ورم معده ، ورم روده ، ناراحتیهای عصبی ،نفخ شکم ، خراب شدن کبد و یبوست وبیشترین بیماریها دربدن شروع به فعالیت میکنند .

بند سوم ازقسمت اهدافم (بیماریهای خاموش قسمت هفدهم) رالطفا دنبال کنید

 تغییردادن روشهای زندگی مردم (فرهنگ سازی زندگی شیرین )

زندگی خیلی شیرین است ، همانطوری که خداونددرقرآن اشاره کرده : طبیعت زیباراآفریدم ازآنهاخوب استفاده کنید، گیاهان بسیارمفیدازخاک رویانیدم خوب بخورید، زوج های فراوان آفریدم بهترینهاراانتخاب کنید وباازدواج سالم ، به آرامش وسعادت برسید ، شب وروزرا درست کردم که شبها استراحت وآسایش داشته باشید و روزها به فعالیت ورزق حلال بپردازید. (آیا واقعا همه اززندگی هایمان راضی هستیم ؟) ؟؟؟؟ چرا

شروع زندگی سالم :

یکی ازراه های زندگی سالم ، اعتقادداشتن به معاداست . همانطورکه می دانید یک روزبدنیا آمدیم  و مدتی زندگی میکنیم که توشه آخرتمان بشود  و بعد مرگ مان فرا میرسد وبعدازمدتی به قدرت خداوند متعال زنده میشویم و بعد اعمالمان را به دستمان میدهند، کارهای خوب وبدمان را چک میکنند اگرحق الناسی ، آزاری ،بدهکاری وغیره داشته باشیم خب به ما میگویند جبران کن ومانمی توانیم جبران کنیم ونتیجه اعمالمان را می بینیم.

اکنون یک کارخوب زندگی رایادمی دهم مدتی انجام بدهید اگرنتیجه مثبت گرفتید که ادامه بدهید که قطعا نتیجه خوبی خواهید دید .انشاالله

یک برنامه (یک ساعته) شما در24 ساعت 23 ساعت رابه تمام کارهای تنظیم وبرنامه ریزی شده بپردازید ولی یک ساعت را کاملا دراختیارخودت باش (دراین 1 ساعت کارهای زیر راانجام دهید ونتیجه بسیارعالی بگیرید)

<< 1 – مکان ساکت وآرامی راانتخاب کنید 2 – گوشی تلفن وموبایل را خاموش کنید 3 – دراین 1 ساعت هراتفاقی افتا د وبه شما گفتند شمانباید توجهی کنید چون حق شما ضایع می شود 4 – روی صندلی نشسته 5 – سه بارنفس عمیق بکشید 6 – چشم هارا به مدت 3 دقیقه ببندید وبه هیچ چیز فکرنکنید7 – 5 دقیقه بطور آزاد وکاملا خلسه خود را ول کنید 8 – 10 دقیقه تفکر وتمام کارهای خوب وبدتان که دراین 23 ساعتی که گذشت رابنویسید 9 – 5 دقیقه جداسازی کارهای خوب وبد 10 – 5 دقیقه برای چگونه جبران کارهای بدتان تفکرکنید ویادداشت کنید. 11 – زمان توبه 5 دقیقه 12 – برنامه ریزی مثبت برای بهتربودن وتکرارنشدن کارهای بد 15 دقیقه 13 – تمرکز 5 دقیقه 14 – دعاکردن  5 دقیقه >> یک ساعت شما تمام شد لطفا بخوابید

این کاری راکه گفتیم چه نتیجه ایی دارد : روزقیامت که اعمال شمارا به دستتان میدهند نمی توانی گناهان راجبران وتوبه کنی ولی دراین یک ساعت شما هرروزاعمالتان رامی بینی وبرای جبران وتوبه فرصت داری وبااین کار شما رستگاروعاقبت بخیرخواهیدشد  

کارهای دیگرزندگی سالم : صرفه جویی ورژیم غذایی رازیاد شنیدید ، صرفه جویی برق این نیست که اتاق کم نورباشد ومطالعه کنید یا مرتب لامپ هارو خاموش کنید . صرفه جویی آب این نیست که آب کم مصرف کنیم ، صرفه جویی گاز هم همین طور . 

 اکنون به این سوآل  جواب بدهید (آیابرای داشتن محیط سالم و آب و هوای پاک چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟ وآیا اتحاد مشگل ماراحل خواهدکرد ؟)(هوای آلوده – ترافیک – خراب بودن آسفالت ها – بیکاریها – صنعتی شدن شهرها – انواع بیماریها -  آموزش وپرورشها – رسانه ها – جریمه ها – دزدی ها – اعتیاد ها) و الا آخر . . . . . . . .

پس نتیجه میگیریم که صرفه جویی کم مصرف کردن نیست ، صرفه جویی درست استفاده کردن است . معنی رژیم غذایی ، نخوردن یا کم خوردن نیست ، رژیم غذایی یعنی درست خوردن  و بجاخوردن و خوب مدیریت کردن درتغذیه است .

تغییردادن مردم باروشهای جدید وفرهنگ سازی کاری است بسیاردشوار : اما ما میگوییم کسی دوس داشت عمل میکند نتیجه هم می بیند .

اول عادتهای غلط را مینویسم که این عادتها باید تبدیل به عادتهای درست شود .

عادتهای غلط :

1 – خواب صبح

2 – توی حرف دیگران پریدن

3 – صبحانه نخوردن

4 – تنبل بودن

5 – بین غذا آب  یا مایعات خوردن

6 – تند تند غذاخوردن

7 – شام ، مواد گوشتی و برنج وفسفود خوردن

8 - هر روز دروغ گفتن – وغیبت کردن – خبرچین – دوبهم زن – تخریب دیگران ، خصوصا درادارات

9 – حریص بودن

10 - لجبازی کردن

11 – تجمل گرایی غیرمعقول

12 – آروغ زدن

13 – ناخن جویدن

14 – جلوی دیگران دست داخل بینی بردن

15 – بی احترامی به دیگران

16 – وسط صحبت دیگران بلندشدن ومکان راترک کردن

17 – وسواسی

18 – نکته گیر وحساسیت ها (درزندگی وکار)

19 – سیگارکشیدن

20 – اعتیادبه موادمخدر

21 – نامنظم بودن

22 – دو رو بودن (درجامعه چندچهره داشتن)

23 – درجامعه ریاکار وچاپلوس

24 – چشم دوختن به مال دیگران

25 – زود قضاوت کردن

26 – برای هرکاری قسم خوردن

27 – پرحرفی

28 – خود ارضایی

29 – خودمحوری (تک روی درزندگی)

عادتهای درست :

1 – نمازاول وقت ،خصوصا درمسجد

2 – دائم ذکر گفتن

3 – احترام به بزرگترها وپیشکسوتان

4 – درهرشرایط احترام به پدر ومادرگذاشتن

5 – قناعت ، قانع بودن

6 – پیش سلام بودن

7 - حریص بودن درکارهای خیر ونیکو

8 – رعایت حقوق دیگران

9 – وقتی به طبیعت می روید کیسه پلاستیکی همراه خودداشته باشید،جهت ذباله

10 – آبشارها وچشمه ها استفاده شخصی نیست !استفاده صحیح وبهداشت عمومی رعایت شود

11 - تمیز بودن شخصی (جسم و روح)

12 – اخلاق خوش درخانواده ومحیط کار

13 – برسی اعمال روزانه خود (یعنی بجای اینکه درآخرت برگه اعمال مان را به دستمان بدهند ودرمقابل گناهان عاجز باشیم ، روزانه اعمال خود رایادداشت کنیم وبرسی گناهان وجبران گناهان ، تارستگاری اذان ماشود)

14 – روزانه قرآن خواندن

15 – مطالعه کردن

16 – مسواک ونخ دندان و زیردندانی استفاده کردن : نکته مهم : (مسواک را هر سال عوض کنید حد اکثر 2 سال -  نوع خمیردندان را هربارکه می خرید تغیردهید – شبها بجای خمیردندان ازنمک استفاده کنید)

17 – صله رحم

18 – شروع هرکاری را ، با بسم الله

19 – یادگرفتن ویاددادن

صحبت های متفرقه :

1 – برای رفاه وآلودگی هوا ، تولیدات خودروسازی را کم کنید

2 – برای رفاه وآلودگی هوا ، به متروسازی وافزایش آن وراه اندازی سریع آن اهمیت بیشتری قائل شوید

3 – برای رفاه وآلودگی هوا ، به فضای سبز وامکانات رفاهی وبرنامه ریزی صحیح وساعات نظافت کارگران سخت جوش ما اهمیت بیشتری قائل شوید

4 – برای رفاه وآلودگی ذهن وفکر ، به رسانه هااهمیت بیشری بدهید(وقتی دررسانه های ما نوجوانان وجوانان چیزهایی که نیازدارند پیدانمی کنند به ماهواره رومی آورند وبجای یادگیری منحرف میشوند)

5 – برای رفاه وآلودگی هوا ، برنامه ریزی صحیحی اتخاذفرمائید که هیچ ماشین گازوئیلی از 50 کیلومتری شهر متوقف ووارد نشود

6 – برای رفاه مردم وخریدهای سالم  ، فروشگاهای زنجیره ای را ازنظر کیفیت ، و قیمت کمتر، اهمیت بیشتری قائل شوید

7 – برای رفاه مردم ، جهت ریشه کندن اعتیاد  (سیگار – قلیان - موادمخدر) روشهای جدید وبهتری اتخاذفرمائید

8 – برای رفاه خانواده ها (اخلاق -  آموزش زندگی – فرهنگ حجاب – رسیدگی به بیکاری جوانان – ازدواج سالم – امکاناتی درموردشکوفاشدن فکر درهرسنی – مسکن جوانها) برسی  و رسیدگی شایانی شود وعمل جدید را مشاهده کنیم

9 – شعارهاراکم کنیم ، تبلیغات راکم کنیم و بیشتر به عمل بپردازیم

زندگی شیرین را می توانند ازگزینه های زیر استفاده کنند :

1 – باخودمان رو راست باشیم

2 – به خودمان دروغ نگیم

3 – همیشه شکرگذارنعمتهای خداوند باشیم

4 – همیشه دیگران رادعا کنیم (خصوصا پدر ومادر – زن – فرزند – فامیل – معلم و مربی - دوست - همسایه)

5 -  برنامه ریزی برای تمام کارهامون داشته باشیم

6 – حق الناس نکنیم : (به خودمان -  به خانواده – به همسایگان – به مردم – به بیت المال)

7 -  مثال های حق الناس : (کاری کنی که آبرویت برود – آبروی کسی راببری – باکلک وپلتیک جای دیگران رابگیری – عمدا به خودت آسیب برسانی – درخانواده مخفی کاری کنی – (سیگارکشیدن ، آسیب به خودت ، بوی بددهانت همه راآزاردهد ، دودسیگار دیگران رادچارسرطان ریه میکند)

8 – به وعده هایمان درست عمل کنیم

9 – امانت دارخوبی درجامعه باشیم

10 – ازدواج سالم

11 – رزق حلال

12 – تربیت خداپسندانه

13 – ساده زندگی کردن

دوستان خوبم برای این موضوعات مقاله های زیادی بایدبنویسم ولی گفتم مختصر ومفید بنویسم که بهتر بتوانیدانجام بدید ونتیجه های مثبت رازودتر ببینید  تاانجام کارها تداوم داشته باشد

 

برای اینکه خسته نشوید ادامه این مقاله را در پست بعدی مطالعه فرمائید . . . .

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.