پنج‌شنبه 1 خرداد 1393 @ 07:54

بیماریهای خاموش قسمت چهاردهم :

بیماریهای خاموش قسمت چهاردهم :

دراین قسمت بامطالب زیرآشنامی شوید :

طب سنتی :

یکی ازمهمترین اصول طب سنتی، که شناخت بیماریها را برای پزشک آسان مینماید ودرنتیجه درمان را نیزراحت ترمی کند،قبول ومعرفی طب اخلاطی است،که درآن معتقدند خون انسان ازچهارخلط (دم،صفرا،سودا وبلغم) تشکیل شده ، میزان طبیعی آن دربدن مفید وزیادی آنها دربدن بیماری زااست.

بنابراین تصمیم گرفتم تحقیقات علمی وپزشکی وطب سنتی راازمقالات ، کتاب قانون ابوعلی سینا،کتاب رازی،وکتاب سه جلدی شناخت طبایع استفاده کنم تابتوانم برای انسانهای کره زمین مفیدباشم وبهره برسانم که انسانها با بدست آوردن سلامتی یشان بنده حقیر ونویسنده بیماریهای خاموش راازدعاهای خیرشان محروم  نکنند . (درپیام گذاشتن خود ، پیشنهادات ، انتقادات ، وحتی نقد کنید . نظرات شما برای من خیلی محترم است ) سپاسگذارم

بیماریهای خاموش شامل: (شناخت ، عامل ، پیشگیری ، درمان) ونظرات پزشگان متخصص  قسمت اول :

شناخت طبایع

شناخت طبع یا مزاج افراد ودرمان مناسب براساس یافته ها ومشاهدات پزشک ازوضعیت فیزیکی و حتی روانی بیمار وتجویز داروی مناسب طبع وی درطب سنتی ایران وجهان دارد .

هرجانداری چهار صفت دارد (گرم وخشک ، گرم وتر -  سرد وخشک ، سرد وتر) این صفات برای گیاهان ، حیوانات ، وانسانها تعریف شده براساس این نظریه مصرف غذا و داروهای گیاهی سبب ایجاد یک خلط غالب ، شامل ( بلغم ، خون ، صفرا و سودا ) دربدن شده که این خلط موجب بروز اثر درمانی ، یا عوارض جانبی می گردد .

اولین مخلوقات پس ازخلقت جهان گیاهانند . گیاهان دارای روح یا شعورنباتی اند وبسوی انرژی حیات(یعنی آفتاب) حرکت می کنند. بسوی تکیه گاه خود، دست دراز می کنند ودرصورت بروزخشکسالی شاخه های فرعی خود را ازغذا محروم می سازند.علاوه برآن گیاهان دارای توان درک معنوی هستند ، مهر، وفا ، کینه ورزی وعداوت را درک می کنند ، حس تعاون،همدلی وهمکاری را دارند .(دکترجان ویتمن)

طب سنتی ایران که ازمکاتب پزشگی ایران باستان،اسکندریه،یونان وهند بوده وزمانی درجندی شاپورعلم روزپزشگی رابه جهان ارائه می داد . درقرن دوم هجری پایه گذارطب، اسلامی گردید . شیوه بزرگان طب ایرانی ازجمله  رازی وابن سینا  درعلم داروشناسی،شناخت گیاهان دارویی ومواد زیستی،درمحدوده وسیعی ازگیتی،یعنی ازهندوستان تا اسپانیای آن روز،برسی خواص مفردات ومرکبات وتعریف طبایع آنهابود.

نظریه دکترسیدعلی ابوالحبیب  متخصص طب سنتی : پیش بینی اثرداروها با شناخت گیاهان ومواد زیستی مشابه واصلاح اثریک یاچند دارو با داروهای مصلح است.مصلح که درمکتب پزشگی غرب معادلی ندارد،به دارویی گفته می شود که همراه با داروی دیگرتجویز می شود تامضرات داروی اول راکم کرده ویاازبین ببرد ودرنهایت آنرا موافق و مناسب بدن ومزاج گرداند. درطب سنتی ایران مصرف مصلح ، حتی درتغذیه روزانه افراد توصیه شده وغذاها ومیوه های مصرفی با مصلح خود شناخته  شده است .

به جدول زیر توجه کنید :

طبع باگروه خونی

طبع با فصول سال

عناصراربعه طبیعت

نوع مزاج

نوع طبع

AB

تابستان

آتش

گرم وخشک

صفرا

O

بهار

هوا

گرم وتر

دم

B

زمستان

آب

سرد وتر

بلغم

Aگروه خونی منفی و

پاییز

خاک

سرد وخشک

سودا

دراین جدول همان طورکه ملاحظه می کنید اگرطبع کسی دموی (خونی) باشد مزاجش گرم وتروهمچون باد وهوا وفصل بهار لطیف خواهدبود وبرعکس اگرطبع صفراوی داشته باشد مزاجش گرم وخشک همچون آتش وفصل گرم تابستان می باشد که غیرقابل تحمل وسخت وخشن است . توضیح دیگراینکه دو طبع اول ودوم ،جزو طبایع گرم وبقیه جزو طبایع سرد می باشند ،که درآن گرمی را معادل حیات وسردی رانقطه مقابل آن ومذموم میدانند.

موضوع دیگری که بایستی بدانیم این است که براساس نظرات حکمای طب سنتی چون غذاها ، محیط اطراف ، آلودگی هوا ، فصلها ، ماهها ، گردش روز وشب وبیماریهای داخلی همگی درتغییرات مکرر بیوشیمیایی خون (اخلاط) نقش دارند ؛ بنابراین انسان یک موجود تقریبا مجبور وتابع این تغییرات گوناگون است ومزاجش با تغییر آنها دائما تغییر خواهد کرد ، براین اساس هرکه بیمارتر است یعنی اخلاطش بیشتر دستخوش تغییر می باشد وبه عبارتی دیگر نیاز به مراقبت بیشتری دارد .

با دانستن علم طبایع ، سردی وگرمی – تری وخشکی ونظایرآن ، به بهترین وجه می توانید تغذیه متناسب خود را با راهنمایی های مدیراین وبلاگ پیداکنید وبرای سلامتی خود بیشترارزش قائل شوید. 

 

لطفا برای ادامه مطلب  کلیک کنید

حال بایستی بدانیم چه کارهایی را انجام بدهیم تا طبعمان خیلی تغییرنکند.

1 – پرهیزازپرخوری

2 - پرهیزازسرماوگرمای زیاد

3 – پرهیزازخوردن غذاهای بد

4 – پرهیزازکم جویدن غذاها

5 – اصلاح انرژی های مختلف بدن

6 – اصلاح طبع باتغییرشرایط  زندگی

7 – مهاجرت به نقاط خوش آب وهوا

8 – اصلاح طبع باتغذیه صحیح و ورزش

9 – انجام کارهایی جهت پیشگیری شامل : (زمان حمام رفتن – ناخن گرفتن – پوشیدن لباس گرم وانتخاب رنگهای سرد وگرم وغیره . . . . .

10 – انجام فرائض دینی (که همان ارتباط طبع با روح معنوی  است

علایم طبایع چهارگانه :

حکیمان وطبیبان قدیم معتقد بودند که :

هرچیزی وازجمله بدن انسان ازترکیب چهارعنصر حیاتی ، آتش – هوا – آب – وخاک باهمدیگردرست شده است که نسبت این عناصر بایکدیگر درافراد مختلف فرق دارد به چهارمورد زیرتوجه کنید.

1 – آنکه عنصر آتش وجودش بیشترازبقیه عناصرباشد، (صفراوی مزاج ) است

2 – آنکه عنصر هوای وجودش بیشترازبقیه عناصر باشد (دموی مزاج) است

 3 – آنکه عنصرآب وجودش بیشتر ازبقیه عناصر باشد ، (بلغمی مزاج) است

4 – آنکه عنصر خاک وجودش بیشتر ازبقیه عناصر باشد ، (سوداوی مزاج) است

به همین ترتیب وقتی عنصری ازعناصر اربعه طبیعت دربدن فردی فزونی یابد روحیات وی نیز تغییرخواهدکرد ( اخلاقش نیزفرق پیدامی کند – رنگ ولعاب پوست وظاهرش نیزتغییر می یابد – ظرفیتش نیزمتناسبا تغییر خواهد کرد – شوق وذوق ، آرزوها ،آمال، بلند پروازیها ، خوشی ها ،تلخی ها،سلامتی ها ، بیماریها وپاسخ به محرکهای داخلی وخارجی ونظایرآن ) همگی دستخوش تغییرات حاصله خواهند گردید

ادامه مقاله طبایع رادر پست بعدی بخوانید . . . . . .  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.