پنج‌شنبه 25 اردیبهشت 1393 @ 07:53

بیماریهای خاموش قسمت سیزدهم :

بیماریهای خاموش قسمت سیزدهم :

دراین قسمت بامطالب زیرآشنامی شوید :

چکیده­­ ای ازدوازده قسمتهایی که درمورد بیماریهای خاموش نوشتم را مروری می کنیم تادرقسمتهای بعد بهترتوجه شود تاسلامتی خود را اهمیت بیشتری قائل شوید.

1 – قسمتهای اول – دوم – چهارم وپنجم ، معرفی بیشترین بیماریهای خاموش درجهان را نوشتم تا باآن بیماریها بیشترآشناشوید .

2 – قسمت سوم توصیه ها گفته شده انجام دهیم

3 – قسمت ششم عامل بیماریها وتذکراتی داده شده دقت بیشتری داشته باشیم

4 – قسمت هفتم ادامه عاملهایی که بیمارمی شوید وآموزشهای لازم داده شده بسیارمفیداست

5 – قسمت هشتم تعریفها وبیمارشدن مغز

6 – قسمت نهم تقسیم بندی انسانها دربیماریها

7 – قسمت دهم مدیریتهای زندگی ، رژیم غذایی،ومدیریت ورزشی

8 – قسمت یازدهم عادتهای درست واشتباه ورژیم غذایی

9 – قسمت دوازدهم دانستنیهای خرید وخوراکیها

دراین دوازده قسمت آشنا شدید باعامل بیماریهای خاموش ، وقتی عامل پیداشد درمان وپیشگیری آسان می شود واگرعمل کنید سلامتی شما تضمین می شود.

برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید. . .  

درعاملها به مواردهایی مثل : (دروغ گفتن ،غیبت کردن،تخریب کردن دیگران،حسادتها،عادتهای بد،دعوا وناسزاگفتن، سرعتهای غیرمجازرفتن ،دراتوبان دنده عقب رفتن، مال حرام خوردن،برای اثبات دروغ، قسم خوردن) اشاره شد کمی اندیشه کنید کسانی که این مواردها را دارند آیا بیمارنیستند؟

به نکته مهم توجه کنید : درجهان سه نوع جانداراصلی داریم : 1 – گیاهان2 – حیوانات3 – انسانها

که برای هرنوع ارتباط باجانداران فوق آموزشهای تخصصی لازم است .

میخواهیم بااین سه جاندارزندگی شادوسالمی داشته باشیم .

انتخاب گیاه : میرویم درمغازه گل فروشی یک یاچند گیاه وگل ویا درخت میوه انتخاب می کنیم وازشخص متخصص سوآل میکنیم که چگونه این گیاهان رانگهداری کنیم ،چندروزآب بدهیم، درسایه باشد یادرآفتاب، چه نوع کود وتقویتی میخواهد،انواع آفت ها را سوآل میکنیم خب که چی بشود، بتوانیم باگیاه خوب زندگی کنیم تاگیاه به مانشاط وخوشی ومحصولات خوب بدهد تالذت ببریم.

انتخاب حیوان : میرویم حیواناتی بخریم ، مثل( مرغ،کبوتر،سار،کبک،گاو،گوسفند،شترمرغ،بلدرچین) ازکسی که می خریم سوآلاتی جهت زندگی آنها – رفتارهای حیوان – نوع غذا - تمیزبودن مکان آنها – نوع بیماری وغیره. . .

کاملا می پرسیم تابتوانیم باحیوان خوب زندگی کنیم .یاآسایش حیوان را خیلی مطلوب آماده کنیم .

انتخاب انسان :

آخرین قسمت انسان است ،انسان دوبخش است یکی بخش رفتار شخصی وارتباط باخود ودومی بخش رفتاراجتماعی وارتباط بادیگران.

بخش رفتارشخصی وارتباط باخود: انسانها دررفتارشخصی باید یاد بگیرند چگونه باخود رفتارکنند تاسالم وبانشاط و انسان دوست باشند ، به این نکات شخصی توجه کنید {1 – برنامه ریزی 2 – مسواک وازنخ دندان وخلال مرتب استفاده کردن 3 – تمیز ومرتب وآراسته بودن 4 – به دین خود درست عمل کردن 5 – نرمش ،کم خوری،توجه به عادتهای خوب 6 – نیم ساعت قبل ازخواب تفکربرای روزی که گذشت و15دقیقه برنامه ریزی فردا 7 – برای سلامتی بدن آموزشهای صحیح: ( نفس کشیدن، راه رفتن ، خوابیدن،اجسام راجابجاکردن ،چکاب ودستورات پزشگ، غذاخوردن ) را یادگرفتن وعمل کردن 8 – نیازهای روح وجسم رااهمیت دادن 9 – صرفه جویی در: (آب ، برق، گاز ، تلفن ثابت وهمراه ،حقوق) 10 – گرفتن رژیم غذایی صحیح}

بخش رفتاراجتماعی وارتباط بادیگران : بخش رفتاراجتماعی وارتباط بادیگران شامل ارتباط با {1 – پدر 2 – مادر3 – برادر4 – خواهر5 – مادربزرگ6 – پدربزرگ 7 – کودک 8 – نوجوان9 – جوان 10 فامیل 11 – همسر12 – خانواده همسر13 –دوستان14 – معلم 15 – رفتارهای مجازی شامل : (موبایل – اینترنت- ایمیل- فیس بوک)16– اجتماع محیطی شامل : (تاثیرگذاری ماهواره- مدگرایی- اعتیاد- مشروباط الکلی-قمار- دزدی- دعوا وآدم کشی- زندان)

درانتخاب انسان ،یعنی زندگی کردن ، تمام دوبخش شخصی واجتماعی راباید یادبگیریم وعمل کنیم تا سلامتی خود ودیگران بیمه شود.

دراین پست به قسمتی ازعاملهای ریشه ای پرداختم وانشاالله درپست بعدی ازطبایع که بازهم ریشه ای است می پردازم که بحث طبایع بسیاربرای شناخت بیماری ودرمان و پیشگیری بسیارموثراست.

روزهای خوشی برای شماآرزومندم.

این پست ادامه دارد . . . . . .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.